• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Regulaminy

Regulamin korzystania z biletów i karnetów zbliżeniowych na urządzenia wyciągowe COS-OPO w Szczyrku oraz SON S.A.
 

Korzystanie z wyciągów narciarskich Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku oraz Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. (zwanych dalej Ośrodkami) możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez zakup karnetu w postaci elektronicznej karty zbliżeniowej lub biletu z kodem kreskowym. Weryfikacja uprawnień następuje poprzez bramki wejściowe znajdujące się przy dolnych i górnych peronach urządzeń wyciągowych. Zakup karnetu jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Ośrodki prowadzą sprzedaż biletów w formie papierowej (bez kaucji – dotyczy COS-OPO w Szczyrku) oraz w formie karnetów (zbliżeniowo z kaucją). 
 2. Dla grup zorganizowanych (min. 20 osób) przysługuje zniżka na karnety terminowe w wysokości 10%. Podstawą do udzielenia zniżki jest okazanie dokumentu potwierdzającego grupę zorganizowaną oraz dokonanie jednorazowego zakupu ulgowych karnetów. 
 3. Dzieci w wieku do lat 6 korzystają z wyciągów bezpłatnie, pod warunkiem, że korzystanie z usług odbywa się pod opieką osoby dorosłej (maksymalnie 2 dzieci pod opieką 1 osoby dorosłej).
 4. Dla poszczególnych urządzeń wyciągowych w Ośrodkach są blokady czasowe dla biletów i karnetów promocyjnych, uniemożliwiające korzystanie z karnetu więcej niż jednej osoby.  
 5. Uprawnienia na karnecie lub bilecie terminowym są nie przenośne – użytkownikiem karnetu terminowego może być tylko i wyłącznie osoba, która posłużyła się karnetem w momencie pierwszego przejścia przez bramkę.
 6. Bilet i karnet czasowy uprawnia do korzystania z urządzeń wyciągowych tylko jednej osoby.
 7. Seniorzy, którzy ukończyli 60 lat, są uprawnieni do zakupu karnetu ulgowego (SENIOR) według cennika na podstawie okazanego w momencie zakupu dokumentu potwierdzającego wiek.
 8. Młodzież w wieku od 12 lat do dnia poprzedzającego dzień ukończenia 18 lat oraz studenci do 26. roku życia są uprawnieni do zakupu karnetu ulgowego (JUNIOR) według cennika na podstawie okazanego w momencie zakupu dokumentu potwierdzającego wiek.
 9. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat są uprawnione do zakupu karnetu ulgowego na podstawie okazanego w momencie zakupu dokumentu potwierdzającego wiek.
 10. Bilet i karnet czasowy ważny jest na okres lub termin, na który został wykupiony, przy czym czas rozpoczęcia odliczania terminu, to pierwsze użycia karnetu lub biletu na którymkolwiek czytniku w Ośrodkach. Bilety promocyjne 4-godzinne ważne są tylko w trakcie jednego dnia, nie zależnie od czasu pierwszego użycia danego biletu. 
 11. W przypadku przestoju wszystkich urządzeń wyciągowych dłuższego niż 1 godzina, Klientowi przysługuje zwrot niewykorzystanej części karnetu/biletu na podstawie paragonu zakupu. 
 12. Za karnet pobierana jest kaucja w wysokości 10 zł. Kaucję za karnet można otrzymać  po zwrocie karnetu w kasach Ośrodków, do końca sezonu tj. 20 kwietnia.  
 13. Wejście na teren Ośrodków, a także posługiwanie się biletem lub karnetem jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją  z niniejszego  regulaminu oraz innymi regulaminami obowiązującymi na terenie Ośrodków. 
 14. W przypadku  karnetu  z zakupionymi  punktami  (karnetów  punktowych),  czytnik  bramki przejścia  na  kolej  lub  wyciąg  (zwanej  w dalszej części  regulaminu  –  bramką)  rejestruje przejście  i odejmuje  wynikającą  z cennika  ilość  punktów  od  punktów  znajdujących  się  na karnecie punktowym. 
 15. Niewykorzystane  punkty  podlegają  zwrotowi  w kasach ośrodka  do  końca  sezonu  tj.  do  20 kwietnia za wyjątkiem punktów promocyjnych. Po upływie w/w okresu punkty ulegają kasacji. 
 16. Za sezon uważa się okres od 1 grudnia do 20 kwietnia następnego roku. 

 

II.  KORZYSTANIE Z BRAMEK

 

 1. Karnet należy włożyć do kieszeni umiejscowionej po lewej stronie ubioru, w zasięgu anteny bramki. 
 2. Przedmioty mogące zakłócać odczyt karnetu (np. telefony komórkowe, kluczyki samochodowe, karty płatnicze i kredytowe itp.) należy umieścić po prawej stronie ubioru. 
 3. W czasie korzystania z bramek należy posiadać przy sobie tylko jeden karnet. Ośrodki nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające  z nieprzestrzegania tego nakazu.  
 4. W polu oddziaływania anteny bramki należy pozostać, aż do momentu, kiedy czytnik odejmie odpowiednią ilość punktów lub potwierdzi termin obowiązywania uprawnień.  
 5. Potwierdzenie uprawnienia do przejścia przez bramkę i odczytania karnetu zostanie zasygnalizowane odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu czytnika i zapaleniem się zielonego światła na obudowie bramki. 
 6. Zapalenie się czerwonego światła sygnalizacyjnego na obudowie bramki oznacza zakaz przejścia przez bramkę. 
 7. Po przejściu przez bramkę na podstawie karty terminowej, automatycznie uruchamia się czasowa blokada karty, uniemożliwiająca korzystanie z tej samej karty innym osobom.  
 8. Prosimy o zwracanie uwagi na sygnały dźwiękowe i komunikaty wyświetlane na ekranie czytnika bramki. 
 9. Kontrola video. Funkcjonujący w Ośrodkach elektroniczny system karnetów weryfikuje użytkowników posługujących się karnetami  terminowymi.  W trakcie przejść przez bramki rejestrowane są zdjęcia użytkownika powiązanego z danym karnetem. Zdjęcia przechowywane są do 30 dni od daty upłynięcia terminu ważności karnetu. Zakup i posługiwanie się kartą jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i rejestrowanie wizerunku do celów kontrolnych.  
 10. W przypadku nieprzestrzegania  postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu Ośrodków, łamania zasad Kodeksu narciarskiego FIS, próby wyłudzenia przejścia, posługiwania się karnetem przez osobę  nieuprawnioną karnet zostanie zablokowany, a posiadaczowi przysługuje prawo tylko i wyłącznie do zwrotu kaucji. 

 

III.  REKLAMACJE I ZWROTY

 

 1. Złe warunki narciarskie i atmosferyczne oraz znaczna frekwencja na kolejach i wyciągach nie stanowią podstawy do całkowitego i częściowego zwrotu należności za karnet lub bilet. 
 2. Zwrot niewykorzystanych uprawnień terminowych możliwy jest jedynie w wyniku przestoju wszystkich kolei i wyciągów Ośrodków trwający ponad 1 godzinę. 
 3. Bilety i karnety promocyjne nie podlegają zwrotowi.
 4. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.  
 5. Po upływie sezonu, tj. 20 kwietnia każdego roku bilety i karnety tracą ważność i nie będą zwracane.  
 6. Reklamacje i zwroty uwzględniane są wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego. 
 7. Na życzenie personelu lub organów kontroli, należy okazać kartę. Odmowa okazania, skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z karty. 
 8. Użytkownikiem karnetu terminowego może być tylko i wyłącznie osoba, która posłużyła się karnetem w momencie pierwszego przejścia przez bramkę.