• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności skrzycznecos

COS-OPO Szczyrk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej skrzycznecos.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Administracja Kolei Linowej Skrzyczne.
 • E-mail: kolej.skrzyczne@cos.pl
 • Telefon: (+48) 33 817 86 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: COS-OPO Szczyrk
 • Adres: ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk
 • E-mail: sekretariat.szczyrk@cos.pl
 • Telefon: (+48) 33 817 86 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojście do dolnej stacji kolei linowej Skrzyczne oraz wejście na peron jest przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Zejście z peronu pierwszego jest przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego oraz zaopatrzone w barierki.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku dolnej stacji kolei linowej Skrzyczne.

Biura administracyjne zlokalizowane są na piętrze budynku dolnej stacji kolei linowej Skrzyczne.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących